Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
AK USA New York The Speedway 1909 (16743
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
AK Kinkaku ji Kyoto Goldener PavillonTempel (12485
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Erhaltung Ansichtskarten
Prüfung original
Erhaltung Ansichtskarten
Prüfung original
Erhaltung Ansichtskarten
Prüfung original
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original